ثبت استعلام قیمت

پمپ هیدرولیک چیست؟

 در یک مدار هیدرولیکی پمپ همانند قلب سیستم عمل میکند  که اگر از کار بیفتد سایر اجزای سیستم هم قادر به ادامه فعالیت نمی باشند. پمپ انرژی مکانیکی سیستم هیدرولیک را به کمک موتور الکتریکی، احتراقی و غیره تامین می کند. در اصل در یک سیستم هیدرولیک فشار بیانگر میزان مقاومت به وجود آمده در مقابل خروجی پمپ است. برای مثال اگر خروجی یک پمپ با جا به جایی مثبت، به اتمسفر باز باشد، ضمن برقراری جریان سیال، به دلیل نبودن مقاومت در برابر جریان، فشاری بالاتر از فشار اتمسفر وجود نخواهد داشت. متقابلا در صورت مسدود شدن کامل خروجی پمپ، مقاومت بی نهایتی به صورت تئوریک در مقابل جریان ایجاد می گردد زیرا فضایی برای حرکت سیال وجود ندارد؛ بنابراین به منظور حفاظت از اجزاء سیستم هیدرولیک، استفاده از شیر اطمینان ضروری است به بیانی ساده می توان دریافت که جریان خروجی پمپ با جابجایی مثبت ثابت بوده و به فشار سیستم وابسته نمی باشد. بنابراین، درصورتی که مکانی برای حرکت سیال وجود نداشته باشد و یا در صورت افزایش بیش از حد بار مقاوم، استفاده از شیر کنترل فشارجهت حفاظت پمپ های جا به جایی مثبت در مقابل فشار اضافی ضرورت می یابد.

انواع پمپ های هیدرولیک در زوملن:

1.پمپ پیستونی هیدرولیک.