هيدروليک چیست؟

هيدروليک از500 سال پيش مورد استفاده بشر بوده. اصول اساسي آن را پاسکال در سال 1650 بيان نمود.پس از کشف روغن حاصل از نفت، اين محصول جايگزين آب به عنوان واسطه ي انتقال انرژي شد، سپس به مرور زمان با پيشرفت تکنولوژي مشکل هاي آب بندي سيستم برطرف شد و به اين ترتيب توجه و تقاضا ها به سيستم هاي هيدروليک افزايش يافت. همچنین در جنگ جهاني اول از هيدروليک در سطح گسترده اي استفاده شد. 

هيدروليک فن آوري توليد، کنترل و انتقال قدرت توسط سيال تحت فشار است. اجزاء مکانيکي پمپ با ايجاد خلاء ، فشار اتمسفريک ايجاد مي کنند که اين فشار منجر به حرکت سيال به طرف محل ورودي پمپ ها مي شود تا پمپ سيال را به ساير بخش هاي سيستم هيدروليک حرکت دهد؛ در نهايت قدرت هيدروليکي که به وسيله پمپ ايجاد شده توسط سيلندر يا موتور هيدروليکي  به توان مکانيکي خروجي تبديل مي کند.

مزاياي سيستم هيدروليک

1.طراحي ساده در مقايسه با انواع الکتريکي.

2.دقت کنترل.

3.افزايش نيرو(حتي تا100برابر).

4.راندمان بالا با استحلاک کم.

5.استفاده از شير هاي اطمينان.

 

اجزاي تشکيل دهنده سيستم هيدروليک

1.مخزن براي نگه داري سيال.

2.پمپ براي به جريان انداختن سيال در سيستم که توسط الکتروموتور و يا محرکه ي ديگري به کار انداخته مي شود.

3.شيرها براي کنترل فشار، جريان و جهت حرکت سيال.

4.عملگرها جهت تبديل انرژي سيال تحت فشار به نيروي مکانيکي مولد کار .

انواع محصولات هاي هيدروليک در زوملن:

1.پمپ  هيدروليک

2.شیر هیدرولیک

3.عملگر هیدرولیک

4.صافی و فیلتر هیدرولیک